De Ondernemersschool NHOC

ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERNEMERSSCHOOL B.V.
ARTIKEL 1: DEFINITIES
In de onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Ondernemersschool BV: De besloten vennootschap Ondernemersschool BV, verder genoemd de Organisatie, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Druivenstraat;25-31, 4816;KB;Breda, Nederland met als KvK-nummer 59720131 en BTW-nummer NL853617582B01 gekend onder de handelsnamen NHOC, De ondernemersschool en NHOC thuisstudie.
Cursist: (i) De (rechts)persoon die zich bij de Organisatie inschrijft voor of een offerte ontvangt voor een professionele opleiding. Deze (rechts)persoon heeft een professioneel doel voor ogen nl het volgen van een beroepsopleiding. (ii) De particulier/consument die zich bij de Organisatie inschrijft voor of een offerte ontvangt voor een hobbycursus. De meest actuele lijst van hobbycursussen is te vinden op www.thuiscursus.nl voor De Ondernemersschool en op www.centrumvoorafstandsonderwijs.be voor het Centrum voor Afstandsonderwijs
Consument: Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en louter omwille van niet-professionele doeleinden een hobbycursus volgt.
Overeenkomst: De Overeenkomst tussen de Organisatie en Cursist.
Opleiding: Een door de Organisatie verzorgde professionele opleiding, training, her- of bijscholing, (thuis)studie, cursus, studie- of themadag, workshop dan wel enige vorm van opleiding die opleidt tot een beroep. Een professionele opleiding kan onderverdeeld zijn in één of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren. Ondernemersschool BV organiseert geen hoger onderwijs of academisch onderwijs en reikt bijgevolg geen bachelor of master diploma's uit.
Cursusmateriaal: Opleidings- les of instructiemateriaal, documentatie, lesmateriaal, multimedia, of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de professionele opleiding en dat gebruikt wordt om het beroep aan te leren.
Cursusgeld: Het cursusgeld van de professionele opleiding inclusief inschrijfgeld, het studiemateriaal en de examengelden van examens georganiseerd door de Organisatie.
ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en diensten van de Organisatie, met als handelsbenamingen De Ondernemersschool, NHOC Thuiscursus, NHOC Thuisstudie, Centrum voor Afstandsonderwijs, Centre de Formation à Distance en Centre for Distance Learning. Deze algemene voorwaarden maken tevens deel uit van alle Overeenkomsten met Cursist.
2.2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Organisatie zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).
2.3. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk (waaronder ook wordt verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (zoals e-mail) zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend).
2.4. De Overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden, geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.
2.5. De cursist verklaart door het invullen van een inschrijvingsformulier of het overmaken van een betaling een professioneel doeleinde voor ogen te hebben, nl het volgen van een professionele opleiding die leidt tot de opstart van een (toekomstige) zelfstandige activiteit of tot een (toekomstige) indienstneming als loontrekkende, behoudens in het geval van het volgen van een hobbycursus.
2.6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.7. Cursist verklaart zich ook akkoord met de gebruiksvoorwaarden vermeld op de website www.ondernemersschool.nl.
ARTIKEL 3: OFFERTES
3.1. Alle offertes van de Organisatie zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering als levertijd en leverbaarheid betreft. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt aanvaard door Cursist, heeft de Organisatie het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.2. De Organisatie brengt het aanbod schriftelijk dan wel elektronisch uit.
3.3. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de cursus/opleiding waarvoor de Cursist zich wil opgeven. De offerte geeft tevens aan welk cursusmateriaal door de Cursist dient te worden aangeschaft en welke kosten, inclusief bijkomende kosten en belastingen, daaraan verbonden zijn. De offerte vermeldt ook de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst en de geschatte levertijd van het Cursusmateriaal.
3.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 hebben offertes van de Organisatie een beperkte geldigheidsduur van 14 werkdagen, tenzij anders schriftelijk is aangegeven. Indien een offerte niet wordt geaccepteerd binnen deze periode, is de Organisatie gerechtigd de condities en de prijs zoals in de offerte opgenomen, te wijzigen.
3.5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
a. de identiteit en het adres van de Organisatie, inclusief het bezoekadres van de vestiging van de Organisatie;
b. het recht van de consument de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig artikel 10;
c. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met de Organisatie via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;
d. de geldigheidsduur van de offerte.
ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1. De Cursist gaat een Overeenkomst met de Organisatie aan door middel van de inschrijving voor een Opleiding. Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats (i) via het inschrijfformulier uit de brochure van de Organisatie (ii) , per e-mail via het door de Organisatie verstrekte digitale inschrijfformulier of (iii) via het inschrijfformulier op de website.
4.2. De Overeenkomst komt slechts tot stand door de schriftelijke (waaronder ook wordt verstaan een emailbericht) aanvaarding of bevestiging door de Organisatie van een opdracht aan de Cursist en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de Organisatie de inschrijving van een Opleiding aan de Cursist heeft bevestigd. Deze bevestiging kan ook blijken uit feit dat de Organisatie de betaling van het Cursusgeld door de Cursist bevestigt. De bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Opleiding.
4.3. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de Organisatie een elektronische bevestiging naar de consument; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door de Organisatie kan de consument de opdracht annuleren.
4.4. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 5 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan de consument ter beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.
4.5. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van kredietwaardigheid van Cursist.
4.6. De Cursist is niet gerechtigd de rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van de Organisatie. De Organisatie kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.
ARTIKEL 5: LEGITIMATIE
5.1. Bij inschrijving voor een Opleiding is de Cursist kan verplicht worden een kopie van een geldig legitimatiebewijs te zenden aan het adres van de Organisatie, dat adres is te vinden op www.ondernemersschool.nl, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat.
5.2. Indien er geen sprake is van een professionele thuisstudie, is de Cursist verplicht om tijdens de bijeenkomsten en/ of examens van de opleiding een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van één of meer medewerkers van de Organisatie te tonen, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat.
ARTIKEL 6: BETALING
6.1. De betaling van het Cursusgeld gebeurt op het moment van inschrijving indien u kiest voor IDeal, mastercard, visa of een andere digitale betaalmethode. Indien u kiest voor overschrijving dient de betaling plaats te vinden uiterlijk op de vervaldatum van de desbetreffende factuur of inschrijvingsopdracht.
6.2. De Cursist dient, behoudens het geval dat anders schriftelijk is overeengekomen, eerst volledig het Cursusgeld te hebben voldaan alvorens dat het Cursusmateriaal wordt toegezonden door de Organisatie. De Cursist wordt verder niet tot de desbetreffende Opleiding toegelaten, zolang het Cursusgeld niet volledig is voldaan, behoudens bij betaling in termijnen.
6.3. Het is, behoudens schriftelijke toestemming van de Organisatie, de Cursist niet toegestaan zich op enige korting, inhouding of verrekening te beroepen. De cursist is niet gerechtigd om de betalingsverplichting op te schorten. De op de bankgiroafschriften van de Organisatie aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
6.4. Indien de Cursist in loondienst is en de werkgever van de Cursist de Overeenkomst heeft (mede)ondertekend, is en blijft die werkgever, naast de Cursist hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de Cursist uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is en in de toekomst nog verschuldigd wordt. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht in geval van de beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Cursist en de werkgever.
6.5. Indien uitdrukkelijk vastgelegd door de Organisatie is het mogelijk om bepaalde opleidingen in termijnen te betalen. Het vastgelegde voorschot of de eerste termijn dient in dit geval te worden betaald bij de inschrijving. Elk volgend termijnbedrag wordt maandelijks automatisch geïncasseerd bij de Cursist tot het volledige cursusgeld is voldaan.
6.6. De Organisatie biedt ook modulaire opleidingen aan. Een modulaire opleiding bestaat uit het door de Organisatie vastgelegd aantal modules/cursussen waarvoor de cursist de door de Organisatie vastgestelde termijn krijgt om deze af te ronden. De studieduur begint te lopen vanaf de startdatum van de eerste module waarvoor men zichzelf aanmeldt. Na het succesvol afronden van de vastgelegde modules binnen de termijn krijgt men het bijkomende modulaire diploma. Indien uitdrukkelijk vastgelegd door de Organisatie, is het mogelijk om modulaire opleidingen in termijnen te betalen. Het vastgelegde voorschot of de eerste termijn dient in dit geval te worden betaald bij de inschrijving. Elke volgende termijn dient exact 1 maand later ter worden betaald tot het volledige cursusgeld is voldaan. Indien de cursist zich uitschrijft voor een aparte module gelden dezelfde afspraken met betrekking tot uitschrijving als voor een gewone cursus.
ARTIKEL 7: NIET-TIJDIGE BETALING
7.1. Indien Cursist niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan de verplichtingen jegens de Organisatie heeft voldaan, is Cursist van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. de Organisatie of haar incassobureau zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
7.2. Vanaf het moment waarop Cursist in verzuim is, en voor de consument na het verstrijken van de 14 dagen termijn, tot aan de dag van volledige betaling is Cursist vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van de Organisatie op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
7.3. Alle kosten van invordering van het door Cursist verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Cursist. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door de Organisatie in te schakelen advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. de Organisatie kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
7.4. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 22 en 26 (Vragen en Klachten + Geschillen) bepaalde, zal de Organisatie het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.
ARTIKEL 8: PRIJZEN
8.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW behoudens prijzen van de hobbycursussen. Prijzen kunnen periodiek worden gewijzigd.
8.2. Als binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst maar nog voor aanvang van de Opleiding c.q. van de aflevering van het Cursusmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals ondermeer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, lasten en vrachten) worden in dat geval niet door de Organisatie doorberekend.
8.3. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de opleiding de prijs wordt verhoogd.
8.4. Lid 2 en 3 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.
8.5. Eventuele kortingen zijn niet cumuleerbaar. De kortingen dienen steeds te worden verrekend bij inschrijving. Terugbetaling van kortingen is dan ook niet mogelijk.
ARTIKEL 9: ANNULERING EN WIJZIGING OPLEIDING
9.1.Bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, en voor de consument na afloop van de bedenktijd van 14 dagen waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd, geen annulering meer mogelijk. De bedenktijd vervalt indien het eerste leermoment heeft plaatsgevonden en de cursist heeft ingelogd in de digitale leeromgeving waar de didactische materialen kunnen worden geraadpleegd en gedownload. Dit geldt ook als de inloggegevens voor e-learning zijn verstrekt. Het eerste leermoment gaat ook in als de cursist de betreffende 'voorbereidingsinformatie' en het leesmateriaal via e-mail heeft ontvangen.
9.2. De cursist blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake lesgeld en overige kosten, ook indien de cursist bij de inschrijving heeft aangegeven dat de werkgever de betaling van de studiekosten op zich heeft genomen. De Organisatie is niet verantwoordelijk voor de actualiteit van de studiematerialen indien de studie langer dan 1 schooljaar duurt. De eventuele aanschaf van vernieuwd studiemateriaal komt voor rekening van de cursist. Bij annulering van de cursus voor de verzending van het cursusmateriaal wordt een bepaald bedrag afhankelijk van de gemaakte kosten van het inschrijvingsgeld als administratiekost aangerekend met een maximum van 125 euro. Bij annulering na verzending, is de cursist het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
ARTIKEL 10: BEEINDIGING EN WIJZIGING OPLEIDING
10.1. Indien het een hobbycursus betreft, heeft de consument gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op Afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van cursusmateriaal gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het cursusmateriaal. Indien het cursusmateriaal echter periodiek wordt geleverd, zoals bij regelmatige aanvullingen van Syllabi of bij boekenpakketten per jaar of semester, dan eindigt de bedenktijd veertien dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na ontvangst van het eerste cursusmateriaal. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 9.1 dient de Cursist het ontvangen cursusmateriaal zo spoedig mogelijk te retourneren. De kosten van het terugzenden naar ABS Print, Amerikalei 152, 2000 Antwerpen (België) komen voor rekening van de Cursist. Het terugzenden is voor risico van de Cursist. Indien de Organisatie niet alle gegevens heeft verstrekt, zoals bedoeld in artikel 3 lid 5, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst.
10.2. De Cursist dient de annulering van de Opleiding middels een aangetekend schrijven aan de Organisatie kenbaar te maken. De Organisatie stelt aan de consument een formulier beschikbaar voor de genoemde ontbinding van de overeenkomst. De consument is niet verplicht dit formulier daartoe te gebruiken.
10.3. Met inachtneming van het bepaalde in lid 4, heeft de consument in geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. De Organisatie betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de ontbinding terug.
10.4. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 9.1 dient de Cursist het ontvangen cursusmateriaal zo spoedig mogelijk te retourneren. De kosten van het terugzenden naar ABS Print, Amerikalei 152, 2000 Antwerpen (België) komen voor rekening van de Cursist. Het terugzenden geschiedt voor risico van de consument. Wanneer het cursusmateriaal beschreven of beschadigd is, is er geen terugbetaling van het cursusgeld mogelijk. Ook wanneer de cursist gebruik heeft gemaakt van de inlogcodes van het elektronische studentenplatform of de verzegeling heeft geopend van een andere elektronische gegevensdrager zoals CD-rom, memorystick, beveiligde elektronische leeromgeving, CD, DVD, … is er geen terugbetaling van het cursusgeld mogelijk.
10.5. De opleiding kan tijdens de bedenktijd alleen beginnen op uitdrukkelijk verzoek van de consument. In dergelijke gevallen behoudt de consument zijn recht op ontbinding van de overeenkomst conform lid 1. Als de consument in zo’n geval de overeenkomst binnen de bedenktijd ontbindt, dan is hij een evenredig deel van de prijs van de opleiding aan de Organisatie verschuldigd.
10.6. Indien de opleiding voor het overgrote deel wordt aangeboden door middel van een elektronische (leer)omgeving, dan eindigt het recht op ontbinding bij aanvang van de opleiding, mits:
a. de consument er van te voren uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de uitvoering kan beginnen voor het einde van de ontbindingstermijn en dat hij verklaart afstand te doen van zijn recht van ontbinding, en
b. de Organisatie de sub a bedoelde verklaring aan de consument heeft bevestigd
10.7. Tussentijdse beëindiging - om welke reden dan ook - leidt niet tot restitutie van het Cursusgeld. Evenmin leidt het verzuimen van het volgen van de Opleiding(en) aan de zijde van de Cursist tot gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het Cursusgeld.
10.8. De Organisatie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Opleiding c.q. de desbetreffende Opleidingsmodule, indien dit nodig is om de Cursist te laten slagen voor de examen(s).
ARTIKEL 11: LEVERTIJDEN CURSUSMATERIAAL EN VERZENDEN VAN HUISWERKOPDRACHTEN
11.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door de Organisatie bij benadering vastgesteld. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn.
11.2. Bij de vaststelling van de levering en/of uitvoeringsperiode gaat de Organisatie er van uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.
11.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, enz. in het bezit zijn van de Organisatie, de overeengekomen betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
11.4.
a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke de Organisatie bekend waren toen zij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan de Organisatie de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van de Organisatie kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door de Organisatie worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van de Organisatie kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
11.5. Overschrijding van de overeengekomen levering en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
11.6. Bij verzending van het Cursusmateriaal naar het buitenland (dus niet zijnde Nederland) worden de werkelijke kosten volgens de geldende basistarieven van Post NL berekend met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking.
11.7. De Cursist is verplicht aan de aflevering mee te werken, alsmede het Cursusmateriaal in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het Cursusmateriaal is de Organisatie gerechtigd de eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag, vervoer en verzekering) door te berekenen aan de Cursist.
11.8. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien het Cursusmateriaal ter aflevering is aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als dag van aflevering. De weigering van het in ontvangst nemen van het Cursusmateriaal ontslaat de Cursist niet van zijn verplichting om het Cursusgeld aan de Organisatie te voldoen.
11.9. In de regel zullen de Cursisten door de Organisatie in staat worden gesteld de huiswerkopdrachten en vragen aan de docenten van de desbetreffende Opleiding(en) via de digitale leeromgeving van de Organisatie te stellen. De Cursist kan op eigen rekening en risico deze opdrachten en vragen per gewone post aan de Organisatie of de desbetreffende docent(en) zenden. De Cursist dient alsdan er voor zorg te dragen dat er voldoende postzegels worden meegezonden, zodat de Organisatie c.q. de desbetreffende docent de verbeterde huiswerkopdrachten en/of de beantwoording van de gestelde vragen kan zenden. Indien blijkt dat er niet (voldoende) postzegels zijn bijgevoegd, ontvangt de Cursist geen (antwoord)post van de Organisatie en/of de docent. De Cursist zal alsdan via de digitale leeromgeving op de hoogte gesteld hoe lang de verbeterde huisopdrachten en/of beantwoording van de vragen kunnen worden opgehaald op het adres van de Organisatie of op een nader door de Organisatie vast te stellen locatie.
ARTIKEL 12: CONFORMITEIT
12.1. De opleiding moet beantwoorden aan de overeenkomst en op deskundige wijze en met gebruikmaking van deugdelijke faciliteiten worden uitgevoerd.
12.2. Het geleverde cursusmateriaal moet beantwoorden aan de overeenkomst en die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
ARTIKEL 13: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
13.1. Het is de Cursist niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de geleverde Producten te verwijderen of te wijzigen.
13.2. De Organisatie (en/of haar docenten) behoudt/behouden de auteursrechten en alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, lesmateriaal, huiswerkopdrachten, examenopgaven, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen etc.
13.3. De rechten op de in het voorgaande lid genoemde gegevens blijven eigendom van de Organisatie ongeacht of aan de Cursist voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond. De Cursist is aan de Organisatie per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000,00 per overtreding, onverlet het recht van de Organisatie om volledige schadevergoeding te vorderen.
ARTIKEL 14: RECLAME
14.1. De Cursist dient het Cursusmateriaal direct na aflevering zo volledig mogelijk te inspecteren. Eventuele reclames met betrekking tot het Cursusmateriaal dienen uiterlijk binnen zeven werkdagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd aan de Organisatie te worden gemeld. Storingen of gebreken die redelijkerwijs niet binnen de bovengenoemde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering schriftelijk en gemotiveerd aan de Organisatie te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame vervallen alle mogelijke aanspraken van Cursist ter zake van storingen of gebreken.
14.2. Indien en voor zover een reclame door de Organisatie gegrond wordt bevonden, is de Organisatie uitsluitend verplicht naar haar keuze het/de gebrek(en) te verhelpen dan wel het ondeugdelijke Cursusmateriaal te vervangen, zonder dat Cursist daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Het reclameren ontslaat Cursist niet van haar betalingsverplichtingen jegens de Organisatie.
14.3. Verkeerd of beschadigd cursusmateriaal wordt onmiddellijk door de Organisatie vervangen zonder kosten voor de consument.
ARTIKEL 15: VRIJWARING
15.1. De Cursist is gehouden de Organisatie te vrijwaren voor alle kosten en schade waarin de Organisatie mocht vervallen doordat derden een vordering op de Organisatie instellen terzake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens Cursist in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.
15.2. Indien de Organisatie uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Cursist gehouden de Organisatie zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Cursist in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de Organisatie, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de Organisatie en derden, daardoor ontstaan, komen volledig voor rekening en risico van Cursist.
ARTIKEL 16. NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST
16.1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
16.2. De Organisatie heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
16.3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt
ARTIKEL 17: AANSPRAKELIJKHEID
17.1. De Organisatie is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van - door Cursist aan te tonen - grove schuld of opzet van de Organisatie bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst. De Organisatie is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.
17.2. De Organisatie is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens Cursist verstrekte gegevens. De Organisatie is evenmin aansprakelijk voor het door de Organisatie ontwikkelde en/of samengestelde Cursusmateriaal, de brochure(s) dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met een Opleiding. De Organisatie is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het Cursusmateriaal, de brochure(s) of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met een Opleiding. De Organisatie is evenmin aansprakelijk voor het al dan niet slagen van de Cursist bij eventuele (overheids)examens.
17.3. De Organisatie is niet aansprakelijk indien een cursist de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
17.4. De aansprakelijkheid van de Organisatie is in ieder geval beperkt tot maximaal het door de Cursist betaalde Cursusgeld.
17.5. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade indien de Cursist niet binnen acht dagen na kennis te hebben genomen van de schade-oorzaak de Ondernemersschool per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk stelt en haar de gelegenheid biedt een onderzoek naar de schade-oorzaak te verrichten.
17.6. Deze aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die de Organisatie in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie de Organisatie of een dergelijke derde aansprakelijk is.
ARTIKEL 18: OVERMACHT
18.1. Indien de Organisatie door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is de Organisatie gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van de Organisatie op betaling door Cursist voor reeds door de Organisatie verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. De Organisatie zal Cursist zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal de Organisatie alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
18.2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor de Organisatie tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals onder meer de (tijdelijke) uitval van de docent wegens ziekte en/of verhindering, brand, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van De Organisatie of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van de Organisatie kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Cursist (verder) nakomt. Overmacht van de toeleveranciers van de Organisatie wordt tevens geacht overmacht te zijn van de Organisatie.
ARTIKEL 19: ONTBINDING
19.1. Indien:
a. Cursist haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surséance van betaling vraagt; of
b. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Cursist of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Cursist of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Cursist of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Cursist wezenlijk wijzigt naar de mening van de Organisatie; of
c. Cursist enige uit kracht der wet of van contractuele condities op haar rustende verplichtingen jegens de Organisatie niet of niet geheel nakomt; of
d. Cursist nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of
e. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Cursist, wordt Cursist geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld van Cursist jegens de Organisatie onmiddellijk opeisbaar zijn. De Organisatie is alsdan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd de Organisatie overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op opschorting en/of schadevergoeding. De Organisatie is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Cursist in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.
19.2. De Overeenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur, ontvangen diploma, certificering of getuigschrift, zoals is vastgelegd bij de inschrijving. De wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de Overeenkomst eindigt.
ARTIKEL 20: PERSOONSGEGEVENS EN GEHEIMHOUDING
20.1. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wijst de Organisatie erop dat alle door de Cursist verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van de Organisatie. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen toezenden van cursusmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over cursussen en de daaraan gerelateerde informatie. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de Cursist zal de Organisatie deze gegevens niet verstrekken aan derden.
20.2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.
20.3. Door consumenten verstrekte informatie wordt door de Organisatie, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. de Organisatie conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.
ARTIKEL 21: UITVOERING DOOR DERDEN
21.1. De Organisatie is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
21.2. Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de Organisatie en betreffende de vrijwaring van de Organisatie voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van degenen, zowel in dienst van de Organisatie als derden voor wier handelen dan wel nalaten de Organisatie aansprakelijk kan zijn.
ARTIKEL 22: VRAGEN EN KLACHTEN
22.1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de opleiding worden door de Organisatie vertrouwelijk behandeld en beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door de Organisatie per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
22.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Organisatie, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn of haar rechten ter zake verliest. De bewaartermijn van klachten is twee kalenderjaren nadat de klacht definitief is afgesloten.
22.3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 26.
ARTIKEL 23: TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER
23.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
23.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een Overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-WestBrabant, locatie Breda, onverminderd het recht van de Organisatie om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen Cursist gevestigd c.q. woonachtig is.
ARTIKEL 24: LOCATIE DIENSTVERLENING
24.1. De servers en IT-infrastructuur van de Organisatie zijn gelokaliseerd in Nederland.
24.2. Door inschrijving geeft de cursist aan op de hoogte te zijn dat de begeleiding online (studentenplatform, e-mail, etc.), telefonisch, schriftelijk, etc. vanuit Nederland plaatsvindt.
ARTIKEL 25: WIJZIGINGEN
25.1. De Organisatie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Cursist wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien de Organisatie niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van De Organisatie dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen. Wijzigingen worden bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van de Organisatie.
25.2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
ARTIKEL 26. GESCHILLENREGELING
26.1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
26.2. Indien de Cursist een particulier/consument is, kunnen geschillen tussen de Cursist en de Organisatie over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze de Organisatie te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de consument als door de Organisatie aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
26.3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 bij de Organisatie heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
26.4. Een geschil dient binnen drie maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
26.5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
26.6. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de Organisatie aan deze keuze gebonden.
26.7. Wanneer de Organisatie een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet hij eerst de consument schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. de Organisatie dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
26.8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
26.9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de Cursist, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.
(last updated 12/09/2023)